Aktualności

ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko

13 469 66 57

Aktualności

Kategoria:

Zgodnie z informacją uzyskaną do Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „CARPATIA”  Oddział Średnia Wieś. Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Lesku informuje, że woda z wodociągu Średnia Wieś nie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym; picia, utrzymania higieny jamy ustnej, przygotowania posiłków i napojów mycia naczyń kuchennych i sztućców od dnia dzisiejszego 15.12.2017r.

 

Woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych.

O przydatności wody do spożycia przez ludzi powiadomimy osobnym komunikatem.

 

Kategoria:

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczona wodę:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt poboru/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa W1 - Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych rozliczane na podstawie wodomierza głównego o niskim natężeniu przepływu co 2 m-ce

 

4,44

4,80

3,78

4,08

2

Grupa W2 - Gospodarstwa domowe - budynki wielolokalowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego o niskim natężeniu przepływu co 1 m-c

 

4,44

4,80

2,99

3,23

3

Grupa W3 - Gospodarstwa domowe - budynki wielolokalowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego  o średnim natężeniu przepływu co 1 m-c

 

4,44

4,80

18,00

19,44

4

Grupa W4 - Gospodarstwa domowe - budynki wielolokalowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego o dużym natężeniu przepływu co 1 m-c

 

4,44

4,80

33,80

36,50

5

Grupa W5 - Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia wody co miesiąc

 

4,44

4,80

1,99

2,15

6

Grupa W6 - Gospodarstwa domowe w miejscowości Średnia Wieś rozliczane na podstawie wodomierza głównego co dwa miesiące

 

7,81

8,43

3,78

4,08

7

Grupa W7 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o niskim natężeniu przepływu co 1 m-c

 

4,44

4,80

2,99

3,23

8

Grupa W8 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o średnim natężeniu przepływu co 1 m-c

 

4,44

4,80

18,00

19,44

9

Grupa W9 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o dużym natężeniu przepływu co 1 m-c

 

4,44

4,80

33,80

36,50

10

Grupa W10 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody co 1 m-c

 

4,44

4,80

1,99

2,15

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt poboru/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa K1 - Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych rozliczane na podstawie odczytów wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego co 2 m-ce

 

8,66

9,35

3,78

4,08

2

Grupa K2 - Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia wody co miesiąc

 

8,66

9,35

1,99

2,15

3

Grupa K3 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego o niskiej ilości przepływu co miesiąc

 

8,66

9,35

2,99

3,23

4

Grupa K4 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego o średniej ilości przepływu co miesiąc

 

8,66

9,35

18,00

19,44

5

Grupa K5 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego o dużej ilości przepływu co miesiąc

 

8,66

9,35

33,80

36,50

6

Grupa K6 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody co miesiąc

 

8,66

9,35

1,99

2,15

 

Przedstawione cena za dostawę wody i odbiór ścieków na rok 2018 dotyczą pozostałych odbiorców (przedsiębiorstw i zakładów pracy).

Dla gospodarstw domowych obowiązującą będzie cena zawarta w powyższym zestawieniu pomniejszona o wysokość dopłaty uchwaloną przez Radę Miejską.

 

Kategoria:

Lesko, dnia 2017-04-28

 

Ogłoszenie LPK Sp. z o.o. w Lesku

 

dla mieszkańców gminy Lesko

- zmiana częstotliwości odbioru

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji

 

 

W związku z podjętą przez Radę Miejską w Lesku  Uchwałą Nr XL/265/17 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lesko    -    od maja 2017 r. zmianie ulegają częstotliwości odbioru odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z terenu nieruchomości zamieszkałych. I tak:

  1. z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, położonych w części miejskiej:

odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem zielonych (czyli tzw. odpady kuchenne ulegające biodegradacji) będą odbierane:

- w okresie letnim w miesiącach IV – IX       -  raz w tygodniu,

- w okresie zimowym w miesiącach X-III      - raz na dwa tygodnie

  1. z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, położonych w części wiejskiej:

odpady kuchenne ulegające biodegradacji /z wyłączeniem zielonych/ będą odbierane:

- w okresie letnim w miesiącach IV – IX       -  raz na dwa tygodnie,

- w okresie zimowym w miesiącach X-III      - raz w miesiącu

  1. c) z obszarów zabudowy wielorodzinnej – z częstotliwością raz w tygodniu.

 

Dostosowując się do ww. ustaleń, LPK Sp. z o.o. jako podmiot świadczący na rzecz Gminy Lesko usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych,  informuje mieszkańców Gminy Lesko,  że począwszy od miesiąca maja br. do końca września, odpady kuchenne ulegające biodegradacji odbierane będą:

- z terenu posesji w obrębie miasta Leska – z częstotliwością jak dotychczas – tj.
w każdy poniedziałek,

- z terenu posesji w poszczególnych sołectwach – co dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem,

- z zabudowy wielorodzinnej – jak dotychczas – w każdy poniedziałek.

 

            Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów kuchennych ulegających biodegradacji na okres do końca bieżącego roku udostępniony został na naszej stronie internetowej.     

 

ISTOTNE !!!!

W dalszym ciągu informujemy mieszkańców Gminy Lesko

NIE MA ODBIORU z POSESJI  ODPADÓW  ZIELONYCH !!!!!

tj. liści, gałęzi i trawy

Odpadów zielonych prosimy nie umieszczać w workach brązowych razem z kuchennymi odpadami biodegradowalnymi

 

Kategoria:

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.  w Lesku informuje, że  odpowiedzialne jest za zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 na terenie:

- miasto Lesko,

wsi Postołów, Łączki, Huzele, Weremień.

            W sprawach związanych z  odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości proszę kontaktować się
z tut. Przedsiębiorstwem pod nr tel. 13 469 66 57, lub:

            Osoby do kontaktu: 

- Marian Siwarski – nr tel. 693 425 709

- Władysław Szramowiat – nr tel. 504 866 204

Kategoria:

Lesko, dnia 2017-03-03

 

Ogłoszenie LPK Sp. z o.o. w Lesku

 

dla mieszkańców gminy Lesko

dotyczące:  przyjmowania wybranych rodzajów odpadów na PSZOK-u

 
 

Zgodnie z podjętymi w grudniu minionego roku przez Radę Miejską w Lesku uchwałami: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lesko, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz w sprawie określenia rodzajów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi      -    od początku 2017 r. zmianie ulegają zasady przyjmowania wybranych rodzajów odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Gminy Lesko, zlokalizowanym przy ul. Przemysłowej 7.

           

UWAGA !!!  Mieszkańcy Gminy Lesko

od stycznia br. obowiązują nowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi typu:

- zużyte opony,

- odpady wielkogabarytowe

- odpady budowlane i rozbiórkowe

 

 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wg dotychczasowych zasad następujące frakcje odpadów komunalnych:
- tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- metale, w tym również opakowania z metali,
- papier i tektura,
- szkło, w tym opakowania szklane bezbarwne i kolorowe,
- odpady zielone,
- zużyte baterie,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (przekazywany w stanie kompletnym),
- odzież i tekstylia.

oraz wg nowych zasad:
- zużyte opony, pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej (np. opony od samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków, itp.), z ograniczeniem ilości do 8 szt./rocznie z jednego gospodarstwa domowego; ilości powyżej wymienionego limitu – przyjmowane będą za dodatkową odpłatnością, wynoszącą 2 zł/szt.,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe (przyjmowane będą za dodatkową odpłatnością, wynoszącą 0,50zł/kg),
- odpady budowlane i rozbiórkowe (tj. odpady z betonu, czysty gruz betonowy z rozbiórek i remontów, czysty gruz ceglany) stanowiące odpady komunalne, powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót w gospodarstwie domowym, nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia tychże  robót do organu architektoniczno-budowlanego,  z ograniczeniem do 1 m3 rocznie z jednego gospodarstwa; ilości powyżej wymienionego limitu przyjmowane będą za dodatkową odpłatnością, wynoszącą 0,50zł/kg

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
- zmieszane odpady komunalne,
- odpady biodegradowalne (za wyjątkiem odpadów zielonych),
-  odpady zawierające azbest,
- szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane,
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne.
- materiały izolacyjne, typu: styropian, wełna mineralna, wata szklana, itp.

 

W celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osoba dostarczająca odpady do PSZOK winna wylegitymować się dokumentem potwierdzającym miejsce zameldowania, (w przypadku braku meldunku) dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania.

 

Równocześnie przypominamy o  obowiązkach osób przebywających na terenie PSZOK, które zobowiązane są do:

  1. a) przestrzegania zaleceń pracowników PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów komunalnych oraz

sposobu poruszania się po terenie PSZOK;

  1. b) bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia na terenie PSZOK, w tym niepalenia papierosów;
  2. c) zachowania wymogów bezpieczeństwa;
  3. d) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;

e)stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.