Aktualności

ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko

13 469 66 57

Aktualności

Kategoria:

Lesko, dnia 2017-03-03

 

Ogłoszenie LPK Sp. z o.o. w Lesku

dla mieszkańców gminy Lesko

dotyczy: zmian w odbiorze odpadów biodegradowalnych

 

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XXXV/221/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lesko od początku 2017 r. zmianie ulegają zasady odbioru z posesji odpadów biodegradowalnych oraz przyjmowania wybranych rodzajów odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Gminy Lesko, zlokalizowanym przy ul. Przemysłowej 7.

           

UWAGA !!!  Mieszkańcy Gminy Lesko

od stycznia br. obowiązują nowe zasady postępowania i odbioru

odpadów biodegradowalnych

 

Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, m.in. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Od mieszkańców odbierane będą tylko odpady ulegające biodegradacji kuchenne o kodzie: 20 01 08.

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, tj. resztki pożywienia, odpady z kuchni, obierki warzyw, itp., które dany mieszkaniec w żaden sposób nie jest w stanie zagospodarować we własnym zakresie, winny być umieszczane w workach koloru brązowego i wystawiane do odbioru zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

 

ISTOTNE !!!!

Do worków koloru brązowego od bieżącego roku – nie wolno umieszczać
tzw. „odpadów zielonych” należących do grupy odpadów ulegających biodegradacji,

tj. liści, trawy i drobnych gałęzi.

 

ODPADY  ZIELONE  - nie będą odbierane z posesji !!!!!

 

Każdy właściciel posesji winien odpady zielone zagospodarowywać we własnym zakresie, istnieje możliwość dostarczenia ich (na własny koszt) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 7

 

Kategoria:

Lesko, dnia 2017-02-22

 

 Ogłoszenie LPK Sp. z o.o. w Lesku

dla mieszkańców gminy Lesko

dotyczące:  obowiązku umieszczania kodów kreskowych na
workach z odpadami

 

W związku z realizowaną przez naszą Spółkę usługą w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Lesko  -   Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Lesko o umieszczanie na wystawianych workach z odpadami, kodów kreskowych dostarczanych przez Gminę Lesko.

Kody kreskowe należy naklejać obowiązkowo na wszystkie worki z odpadami komunalnymi. Obowiązek ten wynika z zapisów Uchwały Nr XXXV/221/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lesko (§ 4 ust. 5 uchwały). 

Paski z kodami kreskowymi przypisane są do danej nieruchomości. W sposób jednoznaczny umożliwiają określenie właściciela nieruchomości oraz rodzaj i orientacyjną ilość wystawianych do odbioru odpadów.

 

Umieszczanie kodów kreskowych na workach z odpadami jest konieczne w celu prowadzenia właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.

W celu otrzymania kodów kreskowych należy zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Lesku (pok. nr 209). Kody wydawane są nieodpłatnie.

 

O każdym przypadku niewywiązywania się przez mieszkańców z ww. obowiązku,  będzie informowany Urząd Miasta i Gminy Lesko, w celu podjęcia dalszych działań zapobiegających  tego zjawiskowi.