Informacje

ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko

13 469 66 57

Informacje

Kategoria:
I N F O R M A C J A
/indywidualni/

 

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Lesku, Plac Pułaskiego 1 uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/213/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2017 oraz Uchwałą nr XXXIV/228/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku obowiązywać będą nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków:


- za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych
/4,75 zł/m3 brutto, minus dopłata Gminy 0,70 zł/m3/ - 4,05 zł/m³ brutto

- za odprowadzone ścieki dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych
/ 9,28 zł/m³ brutto, minus dopłata Gminy 1,50 zł/m³ / - 7,78 zł/m³ brutto

Razem - 11,83 zł/m³ brutto


Do opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć stawkę opłaty abonamentowej:


- gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych rozliczanych wg. wodomierza co 2 miesiące - 4,08 zł/za okres 2 m-c tj. 2,04 zł / za miesiąc

- gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych rozliczane wg. ryczałtu co miesiąc - 2,15 zł / za miesiąc


 

I N F O R M A C J A
/firmy/


Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Lesku, Plac Pułaskiego 1 uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/213/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2017 oraz Uchwałą nr XXXIV/228/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku obowiązywać będą nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków:


- za dostarczoną wodę dla pozostałych odbiorców - 4,75 zł/m³ brutto

- za odprowadzone ścieki dla pozostałych odbiorców - 9,28 zł/m³ brutto

Razem - 14,03 zł/m³ brutto


Do opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć stawkę opłaty abonamentowej:- dla pozostałych odbiorców rozliczanych wg. ryczałtu - 2,15zł/m-c

- dla pozostałych odbiorców rozliczanych wg. wodomierza o niskim natężeniu przepływu tj. do 20mm - 3,23zł/m-c

- dla pozostałych odbiorców rozliczanych wg. wodomierza o średnim natężeniu przepływu tj. 25 – 40 mm - 19,44 zł/m-c

- dla pozostałych odbiorców rozliczanych wg. wodomierza o dużym natężeniu przepływu tj. 50 mm i więcej - 36,50 zł/m-c
I N F O R M A C J A
/spółdzielnie i wspólnoty/


Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Lesku, Plac Pułaskiego 1 uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/213/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2017 oraz Uchwałą nr XXXIV/228/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku obowiązywać będą nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków:

- za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych
/4,75 zł/m3 brutto, minus dopłata Gminy 0,70 zł/m3 / - 4,05 zł/m³ brutto

- za odprowadzone ścieki dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych / 9,28 zł/m³ brutto, minus dopłata Gminy 1,50 zł/m³ / - 7,78 zł/m³ brutto

Razem - 11,83 zł/m³ brutto
Do opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć stawkę opłaty abonamentowej:


- gosp. domowe w budynkach wielolokalowych rozliczanych wg. wodomierza o niskim natężeniu przepływu tj. do 20mm - 3,23zł/m-c

- gosp. domowe w budynkach wielolokalowych rozliczanych wg. wodomierza o średnim natężeniu przepływu tj. 25 – 40 mm - 19,44 zł/m-c

- gosp. domowe w budynkach wielolokalowych rozliczanych wg. wodomierza o dużym natężeniu przepływu tj 50 mm i więcej - 36,50 zł/m-c
I N F O R M A C J A
/wioski/


Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Lesku, Plac Pułaskiego 1 uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/213/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2017 oraz Uchwałą nr XXXIV/228/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku obowiązywać będą nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków:

- za odprowadzone ścieki dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych / 9,28 zł/m³ brutto, minus dopłata Gminy 1,50 zł/m³ / - 7,78 zł/m³ brutto


Do opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć stawkę opłaty abonamentowej:


- gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych rozliczanych wg. wodomierza co 2 miesiące - 4,08 zł / za okres 2 m-c

- gosp. domowe w bud. jednorodzinnych rozliczane wg. ryczałtu co miesiąc - 2,15zł/ miesiąc

Kategoria:
 • Kierownik Działu Wodno-Kanalizacyjnego - Zenon Gałęza tel. 13 469 66 57, kom. 607 374 944
 • Piotr Smoliński 13 469 66 57 , kom. 661 750 390
 • Oczyszczalnia ścieków - mgr inż. Joanna Scelina-Brzezińska  tel.kom. 693 367 740

 

Do zakresu działania i odpowiedzialności należy:
 
 • zapewnienie sprawnego działania urządzeń i sieci wodociągowej oraz kanalizacji i ujęć wody,
 • zapewnienie ciągłości w dostawach wody do budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta odpowiadającej parametrom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 ( Dz.U. nr 61 poz 417 z 2007 roku)
 • zapewnienie stałego i sprawnego przyjmowania ścieków, sprawne usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych siłami własnymi lub obcymi,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli realizacji warunków umów zawartych z dostawcami,
 • sporządzanie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 • dokonywanie ciągłej analizy i badań jakości ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków,
 • zabezpieczenie ciągłości we właściwej pracy oczyszczalni oraz odbiorze ścieków z sieci kanalizacyjnej,
 • usuwanie skutków awarii sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 • utrzymywanie w należytym stanie fontanny w Lesku
 • utrzymywanie w należytym stanie zdrojów ulicznych
 
 
DECYZJA
 
Na podstawie:
- art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2015 poz. 1412)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 139)
- par 3 ust.1, pkt 1 oraz ust. 2, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r. poz. 1989)
-art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.z 2013r. poz. 267 z póź.zm.)
 
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach monitoringu kontrolnego w dniu 24 luty 2015r. Nr protokołu pobrania próbek wody PSK.453-1-23-5/15 oraz w ramach monitoringu przeglądowego Nr protokołu pobrania próbek wody PSK.453-1-23-4/15
 
STWIERDZA
 
przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 
Powyższa decyzja dotyczy oznaczonych parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz organoleptycznych

 

 

Kategoria:
Kierownik Oczyszczalni ścieków - mgr inż. Joanna Scelina-Brzezińska    tel.kom. 693 367 740
 

 
Widok ogólny na oczyszczalnię

Widok ogólny na oczyszczalnię

 
Laboratorium

Widok ogólny na oczyszczalnię

 
          Wejście do budynku administracyjnego                     Dział monitoringu pracy oczyszczalni

Widok ogólny na oczyszczalnię

Widok ogólny na oczyszczalnię 

 

fot. Robert Wolański 

Kategoria:

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanym przeprowadzeniem prac modernizacyjnych oraz usunięciem awarii na sieci przesyłowej przy ul. Unii Brzeskiej i ul. Basztowej w Lesku w dniu 11.05.2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 do godzin popołudniowych będzie przerwa w dostawie wody dla odbiorców zamieszkujących te ulice.

 

 


Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01 maja bieżącego roku uległ zmianie numer rachunku bankowego.
   
Rachunek na który należy uiszczać płatności prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego
56 1130 1105 0005 2490 6820 0001


 

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się na terytorium RP, w tym w Województwie Podkarpackim koronawirusa COVID-19

„PSZOK” BĘDZIE NIECZYNNY DO ODWOŁANIA


Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne jako miejsce publiczne jest skupiskiem większej ilości ludzi (mieszkańców, petentów, pracowników itd.). Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się na terytorium RP, w tym w Województwie Podkarpackim koronawirusa COVID-19 zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w naszej Spółce – dla wspólnego bezpieczeństwa.

Prosimy kontaktować się telefonicznie w celu załatwienia spraw:

13 469 66 57

Informujemy również, że LPK wstrzymuje odczyt wodomierzy przez pracowników Spółki a stan licznika prosimy podawać telefonicznie.

 

Zmiana siedziby spółki !!!

Aktualny adres to ul. Przemysłowa 11

 
Witamy na stronie
Leskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o.
 

SEGREGUJMY ODPADY -

TO KONIECZNOŚĆ I OBOWIĄZEK
 

  Prowadząc selektywną zbiórkę odpadów „u źródła”, razem możemy zmniejszać koszty ponoszone na ich utylizację oraz zadbać o środowisko naturalne, które w przyszłości ma też służyć tym, którzy nastaną po nas. Gorąco zachęcam do udziału w tym przedsięwzięciu

Więcej w zakładce - segregacja odpadów

Aktualny harmonogram odbioru odpadów znajduje się w zakładce po lewej stronie (lub kliknij tutaj)