Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka  z o.o. w Lesku, ul. Przemysłowa 11 uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29.X.2021r. znak RZ.RZT.70.208.2021.MKO w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia             w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Lesko na okres 3 lat oraz Uchwałą nr LXXV/500/23 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków od 01.12.2023r. do 31.12.2023r. roku obowiązywać będą nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków: