w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Średnia Wieś -Bachlawa.

 Pełna treść komunikatu

 

W ramach projektu zostaną uruchomione e-usługi publiczne dla mieszkańców na wysokim poziomie dojrzałości dostępnych z każdego miejsca i o każdej porze. Przedmiot projektu będzie mógł być zrealizowany poprzez wykonanie takiego zakresu jak: uruchomienie systemu e-woda, modernizacja systemów GIS oraz digitalizację zasobów geodezyjnych. Ogólne założenia projektu to; uruchomienie systemu e-woda wraz z udostępnieniem e-usług publicznych, modernizacja sposobu prowadzenia odczytów zużycia wody ( z manualnego na automatyczny) oraz rozliczania odbiorców Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Usprawnione zostaną również procesy administracyjne  oraz zostanie zwiększona efektywność i transparentność działań spółki. W ramach zakresu projektu zostanie uruchomiona platforma projektowa, która scentralizuje wszystkie powstałe w ramach projektu e-usługi w jednym miejscu. W ramach zakresu niezbędna będzie również modernizacja infrastruktury IT, jako fundament pod modernizowane systemy informatyczne.

Projekt skierowany jest dla odbiorców usług Leskiego Przedsiębiorstw Komunalne oraz jego pracowników .

Cele projektu to:

  1. Wydajność i dostępność: poprzez wdrożenie platformy projektowej jako pojedynczego punktu kontaktowego, integrującej nowopowstałe narzędzia i e-usługi w jednym miejscu, mieszkańcy/nki będą mogli załatwiać wiele spraw online, bez konieczności osobistego stawiania się w jednostce. Automatyzacja tych procesów pozwoli znacznie skrócić czas realizacji usług, zmniejszy ilość formalności i ułatwi dostęp do usług.
  2. Zwiększanie efektywności: elektroniczne usługi publiczne przyczyniają się do automatyzacji wielu procesów administracyjnych, eliminując zbędne procedury i ograniczając biurokrację i zużycie drogich materiałów biurowych – eksploatacyjnych . Pozwoli to też na optymalizację pracy.
  3. Poprawa obsługi: dzięki e-usługom mieszkańcy/nki uzyskają usprawnienie działań administracji, skrócona zostanie ścieżka obiegu dokumentów, czas obsługi oraz zostanie wyeliminowana konieczność wielokrotnych wizyt w siedzibie spółki wpływająca negatywnie na zadowolenie.
  4. Transparentność: elektroniczne usługi publiczne umożliwiają mieszkańcom/nkom monitorowanie postępów swoich spraw i dostęp do informacji publicznych. Zwiększy to przejrzystość i transparentność wnioskodawcy wobec obywateli/lek.
  5. Monitorowanie środowiska: pozwoli na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji do związanej z danym obszarem społeczności.
  6. Digitalizacja zasobów: ułatwi zarządzanie nimi, wyszukiwanie informacji i udostępnianie ich obywatelom/kom online. Dzięki temu będzie można tworzyć nowe usługi i aplikacje, które wykorzystują te dane w celu lepszego planowania rozwoju i dostarczania informacji obywatelom/kom i innym podmiotom.
  7. Wdrożenie rozwiązań IT (sprzętowych i softwarowych): umożliwią one uruchomienie e-usług , zwiększą cyberbezpieczeństwo wnioskodawcy i obywateli/ek oraz umożliwi bezpieczną pracę zdalną.

 

Całkowita wartość projektu: 4 555 722,04 zł

Dofinansowanie UE: 3 819 537,95 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

KOMUNIKAT

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko informuje, że w związku z prowadzoną modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Średnia Wieś w dniu 18.10.2023 r. (środa) w godzinach od 8 00 do 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców. Po przewróceniu dostawy wody do odbiorców mogą wystąpić wahania ciśnienia i chwilowa mętność wody.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
oraz Zarząd Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

mają przyjemność zaprosić zainteresowanych mieszkańców do obejrzenia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.3 gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy w dniu 15 grudnia 2022 roku na godzinę 12:00.

W związku ze specyfiką obiektu zwracamy się z prośbą o telefoniczne potwierdzenie przybycia w terminie do 12 grudnia 2022 roku pod numerem telefonu 13 469 66 57.

W związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w okolicach ul. Jana Pawła II, Fredry, Broniewskiego, Bieszczadzkiej. Przewidywalny czas usunięcia awarii 3 godziny.

Projekt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Realizowane projekty

Tytuł Projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko

Nr umowy: RPPK.04.03.01-18-0021/17

Termin realizacji: 22.11.2017r. – 15.09.2022r.

Nazwa beneficjenta: Leskie Przedsiębiorstwa Komunalne Sp. z o. o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość Projektu: 11 983 071,92 zł

Dofinansowanie z UE: 8 465 312,60 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Działanie: 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa

Perspektywa: 2014 - 2020